Image of the blog article

Verlaagde eindtaxatie na loopbaan van 45 jaar

Op 15 maart 2019 verscheen de wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft in het Belgisch Staatsblad. Deze wet regelt de verlaagde gunstige eindbelasting op pensioenkapitalen gevormd door werkgeversbijdragen voor loontrekkenden en stortingen voor zelfstandigen die met pensioen gaan na een loopbaan van 45 jaar. Deze gold tot op heden alleen maar voor uitkeringen aan zelfstandigen en loontrekkenden die effectief actief bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Dit is nu uitgebreid naar personen die hun wettelijk pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) opnemen nadat ze 45 jaar gewerkt hebben.

Op 15 maart 2019 verscheen de wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft in het Belgisch Staatsblad. Deze wet regelt de verlaagde gunstige eindbelasting op pensioenkapitalen gevormd door werkgeversbijdragen voor loontrekkenden of door stortingen voor zelfstandigen die met pensioen gaan na een loopbaan van 45 jaar.

Vorige regeling

Werknemers of zelfstandigen die hun wettelijk pensioen opnemen na een carrière van 45 jaar maar vóór de wettelijke pensioenleeftijd, konden niet genieten van de verlaagde gunstige bedrijfsvoorheffing op hun opgebouwd pensioenkapitaal in de 2de pijler.

De verlaagde gunstige voorheffing op pensioenkapitalen was alleen mogelijk voor de personen die “effectief ononderbroken actief” bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd, vandaag 65 jaar. De verlaagde gunstige voorheffing geldt ook voor de overlijdenskapitalen uitgekeerd aan begunstigden van personen die overlijden na het bereiken van de pensioenleeftijd en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.

Nieuwe regeling

Met deze wet zullen de personen die effectief actief blijven tot de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan eveneens kunnen genieten van de verlaagde gunstige bedrijfsvoorheffing op de pensioenkapitalen opgebouwd met werkgeversbijdragen voor loontrekkenden en stortingen voor zelfstandigen.

Wat betekent dit concreet voor de individuele pensioentoezegging en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen en de groepsverzekering voor loontrekkenden?

Individuele pensioentoezegging / groepsverzekering

De bedrijfsvoorheffing van 10,09% zal voortaan ook van toepassing zijn voor wie zijn wettelijk pensioen opneemt voor zijn 65 jaar en effectief actief is gebleven tot het ogenblik waarop men een volledige loopbaan achter de rug heeft.
Het verlaagde tarief zal ook van toepassing zijn als de kapitalen worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden van een volledige loopbaan en de overledene is tot die leeftijd actief gebleven.

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

De eindtaxatie van een contract VAPZ verloopt via de fictieve rente. De basis waarop de omzettingsrente wordt berekend wordt in de nieuwe regeling ook verlaagd naar 80 % indien verzekerde effectief actief is gebleven tot het ogenblik waarop verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan.

De verlaagde basis voor de berekening van de fictieve rente is ook van toepassing bij een uitkering naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde, indien het overlijden plaats vindt na de datum waarop de overledene een volledige loopbaan had bereikt en tot op die datum effectief actief is gebleven.