Bestuurdersaansprakelijkheid (BA Bestuurder) - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

Bestuurdersaansprakelijkheid (BA Bestuurder)

Misschien staat u er niet bij stil, maar…  Als bestuurder, zaakvoerder of gelijkgestelde kan je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld in de uitvoering van jouw functie.

De bedrijfsverantwoordelijken, in het bijzonder de leden van het directiecomité en van de raad van bestuur zijn immers wettelijk aansprakelijk voor hun fouten en nalatigheden. De aansprakelijkheid die dit meebrengt is persoonlijk, m.a.w het private vermogen kan hierbij worden aangesproken.

De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van verantwoordelijken kan onder andere betrokken worden op grond van:

 • algemene extracontractuele BA van gemeen recht, op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek;
 • contractuele BA van de lasthebber op basis van artikel 527 van het wetboek van vennootschappen dat bepaalt dat de bestuurders, de leden van het directiecomité en de dagelijkse bestuurders verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
 • de bijzondere contractuele en extracontractuele BA, op basis van artikel 528 van het wetboek van vennootschappen dat kan ingeroepen worden door zowel derden als de aandeelhouders in geval van inbreuk op de statuten of op de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. In dergelijk geval zijn de bestuurders solidair aansprakelijk, behalve indien zij kunnen bewijzen dat zij geen verband hebben met de gepleegde fout en dat zij deze fout meegedeeld hebben tijdens de hierop volgende algemene vergadering.
 • verzwaarde BA, op basis van artikel 530 van het wetboek van vennootschappen, indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen en indien komt vast te staan dat een  kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

Er is hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schade begaan door collega-bestuurders. M.a.w uw privé vermogen kan in gevaar komen door fouten, niet alleen van u zelf maar ook door fouten van de andere bestuurders in de vennootschap.

Let op! Ook personen die zich in een vzw engageren lopen dezelfde risico’s! Bijvoorbeeld: als bestuurder van een voetbalclub kan u ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor bestuurdersfouten.

De oplossing: een verzekering BA-bestuurder!

Een onderneming kan haar bestuurders beschermen tegen dit risico via een verzekering BA-bestuurder, ook wel verzekering BA van de Sociale Lasthebbers of Directors and Officers Liability Insurance (D&O) genoemd.

Het gaat vaak om afzonderlijk contract dat de schade vergoed die veroorzaakt wordt tijdens de uitoefening van een functie als bedrijfsleider (nalatigheid, slecht beheer,…).

Wat dekt de verzekering BA-bestuurder?

De BA-bestuurdersverzekering dekt de financiële gevolgen die voortvloeien uit de persoonlijke of hoofdelijke aansprakelijkheid van de verzekerden ten gevolge van door de vennootschap of derden geleden schade die toe te schrijven is aan door de verzekerden begane fouten.In deze verzekering wordt meestal ook een waarborg rechtsbijstand opgenomen… In de meeste gevallen sluit de onderneming die polissen meestal voor al haar bestuurders.

Hoeveel kost een bedrijfsleidersverzekering?

De premie voor een verzekering BA-bestuurder hangt af van de financiële situatie, de omvang, de activiteiten, het schadeverleden, de beursnotering, activiteiten in de USA,… van de onderneming, maar ook van de bedragen waarvoor de onderneming beslist de BA van haar verantwoordelijken te verzekeren.

In verhouding zijn de premies voor een dergelijke verzekering helemaal niet duur. Wil u meer info of een offerte, contacteer ons dan via info@ics-verzekeringen.be.         

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners