Over - ICS-VERZEKERINGEN
toggle menu

ICS Verzekeringen

ICS Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar voor ondernemingen, vrije beroepen en particulieren. Ons deskundig team van experten geeft u professioneel advies en ondersteuning m.b.t risicobeheer, verzekeringen, kredieten- en beleggingsproducten.

Wat u moet weten

ICS Verzekeringen werd opgericht door Frank Heuring in 1990. Hij was de stichter van de opleiding Financie- en Verzekeringswezen aan het Sint-Lodewijk instituut, later de Karel De Grote-Hogeschool in Antwerpen en doceerde Risk Management. In de periode 2003-2007 was hij Departementshoofd Handelswetenschappen.

Samen met zijn twee zonen Ken en Nick is ICS Verzekeringen momenteel uitgegroeid tot dynamisch team van 8 personen in een familiale sfeer.

Met een sterke klantgerichtheid en service willen we ons onderscheiden van de concurrentie. ICS Verzekeringen is geen mastodont maar heeft toch voldoende capaciteit om uw behoeften op het gebied van risicobeheer optimaal in te vullen.

Ons team beschikt over gedegen product- en marktkennis zodat we u steeds de beste oplossing kunnen bieden aan de beste prijs.

Wij vertrekken hierbij steeds vanuit de risico’s die u loopt en de wensen die u hebt, nu en in de toekomst en zoeken naar de gepaste oplossingen om deze risico’s op te vangen.

With you in mind…

Om uw risico’s perfect in te schatten en op te vangen moeten wij u kennen! Pas dan kunnen wij onze rol spelen en onze expertise gebruiken om aangepaste oplossingen te zoeken. Wij staan daarbij altijd aan de kant van de klant: onafhankelijk en integer zonder voorbehoud!
Frank HeuringOnafhankelijk Verzekeringsmakelaar Kredietbemiddelaar

Onze Aanpak

Kennismaking

Eerst willen wij u of uw onderneming kennen en nagaan met welke risico’s u in aanraking komt.

Risico-analyse

We gaan dan in welke mate risico’s bedreigend zijn. We proberen enerzijds de kans in te schatten dat een risico zich voordoet en anderzijds de mogelijke schade die dat risico met zich meebrengt.

Optimalisatie

Daarna bepalen we de beste oplossing om deze risico’s op te vangen. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar zoeken we dan op de markt naar de beste oplossing. Wij maken voor u een marktvergelijking.

Schadebeheer

Tenslotte zorgen onze medewerkers voor een correcte opmaak van de contracten en blijven die opvolgen. Wij staan garant voor een vlot en correct schadebeheer.

Kennismaking
Risico-analyse
Optimalisatie
Schadebeheer

Onze Troeven

Onafhankelijk en integer

Als erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar zijn wij niet aan één verzekeringsmaatschappij gebonden en zoeken wij voor u de beste oplossingen. U kan rekenen op onze eerlijkheid bij het behartigen van uw zaken!

Familiaal en persoonlijk

Wij willen u kennen want onze dienstverlening is afgestemd op uw specifieke situatie. Uw persoonlijke klantenadviseur stelt niet alleen uw contracten op en volgt deze verder op. Hij regelt ook uw schade en is uw vast aansprekingspunt.

Professioneel

Al onze medewerkers zijn professioneel geschoold en volgen permante bijscholing om steeds up to date te blijven. Regelmatig organiseren we seminars voor onze klanten over actuele onderwerpen.

Verrassend snel geholpen

U hebt niet alleen een vaste klantenadviseur maar kan via onze website en de MyBroker app uw persoonlijk dossier raadplegen of uw schadegeval opvolgen, volledig transparant en 24/24 ter beschikking.

Ons Team

Ken Heuring

Bestuurder

Nick Heuring

Bestuurder

Frank Heuring

Oprichter

Eva Celis

Klantenadviseur

Pascale Wouters

Klantenadviseur

Gres Skenderi

Klantenadviseur

Farrah Viaene

Klantenadviseur

Thibo Neefs

Klantenadviseur

Cedric Bisschop

Klantenadviseur

Kirsten Volders

Klantenadviseur

AssurMIFID Gedragsregels


Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels en is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaar onder het aansluitingsnummer 019440 A.
ondernemingsnummer: 0440.929.633 - RPR Antwerpen

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Lees meer:

Aangeboden producten, diensten en verzekeringstakken

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Als erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstakken:
 • Ongevallen
 • Ziekte
 • Voertuigdcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 • Casco rollend spoorwegmaterieel
 • Luchtvaartuigcasco
 • Casco zee- en binnenschepen
 • Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen
 • Brand en natuurevenementen
 • Andere schade aan goederen
 • BA motorrijtuigen
 • BA luchtvaartuigen
 • BA zee- en binnenschepen
 • Algemene BA
 • Krediet
 • Borgtocht
 • Diverse geldelijke verliezen
 • Rechtsbijstand
 • Hulpverlening
 • Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 • Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 • Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 • Kapitalisatieverrichtingen
 • Beheer van collectieve pensioenfondsen
Polisvoorwaarden

U vindt deze onder Downloads.

Belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor
Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota
 • Een aangepast verloningsbeleid
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden
Wat is de procedure?
Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Deze kan variëren naargelang het type verzekering. Meer informatie hierover kan u bekomen op ons kantoor.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft over deze onderwerpen. Telefonisch zijn we steeds bereikbaar op het nummer 03/658.63.63. Een e-mail kan u versturen naar info@ics-verzekeringen.be.

GDPR

Insurance Consulting Services cvba (ICS cvba, verder “kantoor”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke De verantwoordelijke voor de verwerking is ICS cvba. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via nick.heuring@ics-verzekeringen.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens? Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten. Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor? Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens? De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen. Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden. Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor? In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren. Worden de gegevens meegedeeld aan derden? Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor. In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties. Uw rechten De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via [vermelding van het emailadres via hetwelk dit kan gebeuren] of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt. U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via [vermelding van he emailadres via hetwelk dit kan gebeuren], met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Schilde, 25/05/2018 Versie 1.0


Onze cliënten denken er zo over

“Vooreerst wil ik u en uw zoon hartelijk danken voor de snelle en correcte service die uw kantoor mij geeft. Altijd fijn om dergelijke mentaliteit te mogen ondervinden.”

Nancy Leyman

“Mag ik jullie bedanken voor de geleverde inspanningen bij de afhandeling van mijn bootschade. Wetende dat het geen evidente materie was met DAS, de expert en Baloise, is dit dus zeker een welgemeende dankuwel waard.”

Steven Vinck

“Bedankt voor de professionele medewerking in dit moeilijk dossier!”

Jacques

“Geheel tevreden met alle klantvriendelijke, geduldige, behulpzame en adequate ondersteuning!”

Eveline

“Altijd vriendelijk antwoord aan de telefoon op al mijn vragen. De problemen werden ook altijd goed opgelost.”

Luc

Bekijk uw verzekeringsportefeuille online of via de GRATIS app van MyBroker

×
 • Uw verzekeringen raadplegen 24/24

 • Polissen ondertekenen via smartphone

 • Aangifte doen van uw schadegeval en verloop volgen

 • Eenvoudige toegang en registratie

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: Activeer uw account

 • Kies uw kantoor (Insurance Consulting Services) en geef vervolgens een e-mailadres en paswoord naar keuze in.

 • Stap 2: Meld u aan in de klantenzone

 • Elke keer u uw contractgegevens wil consulteren of als u ons een bericht wil verzenden, volstaat het om naar de klantenzone te gaan op de website www.mybroker.be en daar uw e- mailadres en zelfgekozen paswoord in te geven.

Onze Partners